Orthodox Sacred Music Reference Library

Liturgical Category: A Mercy of Peace

116 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ar039

Arkhangelsky, Alexander

Milost’ mira No. 5

A mercy of peace

S. Op. 18

Anaphora (Eucharistic Canon)

S(div)A(div)T(div)B(div)

G. Shmidt #A.52 1893

First printed edition

Defective original

4

Ar018

 • N080 263x 379

  LB-Spring-80

Ar037

Arkhangelsky, Alexander

Milost’ mira No. 6

A mercy of peace

S. Op. 37

Anaphora (Eucharistic Canon)

SATB

Petrograd: Energiia, 1896. Plate #106

First printed edition

Dedicated to P. A. Arkhangelskaia.

3

Ar037

 • N080 263x 379

  LB-Spring-80

Ar044

Arkhangelsky, Alexander

Milost’ mira No. 7

A mercy of peace

S. Op. 44

Anaphora (Eucharistic Canon)

S(div)AT(div)B

G. Shmidt #113 1898

First printed edition

3

Ar044

 • N080 263x 379

  LB-Spring-80

Ar049

Arkhangelsky, Alexander

Milost’ mira No. 8

A mercy of peace

S. Op. 49

Anaphora (Eucharistic Canon)

S(div)A(div)T(div)B(div)

G. Shmidt #106 1900

Traced reproduction from the first printed edition

4

Ar049

 • N080 263x 379

  LB-Spring-80

Ar119

Arkhangelsky, Alexander

Milost’ mira No. 9

A mercy of peace

S. Op. 59

Anaphora (Eucharistic Canon)

S(div)A(div)T(div)B(div)

G. Shmidt #A.59 1905

First printed edition

3

Ar059

 • N080 263x 379

  LB-Spring-80

Ar022

Arkhangelsky, Alexander

No. 6 Milost' mira

A mercy of peace

S. Op. 15-6

Anaphora (Eucharistic Canon)

S(div)ATB(div)

First printed edition

3

Ar015-06

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago (Zaupokoinaia)

10

 • N093 263x 379

  LB-Spring-93

Ar001 15

Arkhangelsky, Alexander

[Milost' mira]

[A Mercy of Peace]

From the Obikhod notnago peniia [Kievan Chant]

SATB

First printed edition

4

Ar001-15

Penie Bozhestvennoi Liturgii

15

Ar033 10

Arkhangelsky, Alexander

[No. 10] - Milost’ mira

A mercy of peace

S. Op. 33, No.10

Anaphora (Eucharistic Canon)

First printed edition

2

Ar033-10

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago v dukhe drevnikh napevov Pravoslavnoi Tserkvi

10

Az027

Azeyev, Evstafy

Milost' mira No. 1

A mercy of peace

Op. 4, No. 4

Anaphora

S(div)A(div)T(div)B(div)

G. Shmidt, no # 1901

First printed edition

6

Az027

Azeyev, Evstafy

No. 14 - Milost' mira No. 1

A mercy of peace

Anaphora

SSAA

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii, sochinenii i perelozhenii raznykh avtorov, dlia zhenskikh ili detskikh khorov, P. Kireev 1913, 42 pp. Not found.

Az051