Russkiia tserkovnyia pesnopeniia v Ispolnenii kvarteta Kedrova

A.

Russkiia tserkovnyia pesnopeniia v Ispolnenii kvarteta Kedrova

Russian church hymns as performed by Kedroff's Quartet


Russkaia mysl’ (Paris 1947-)

Newspaper Article

Russian

Issue No 615

5


"s. g. g. Akiarov, Kirichenko, i Zapol'sky" Programme: Prokimen Znamennago Rospeva, Nyne otpushchaeshi, Bortniansky (work not specified) Chertog (Kedrov), Dostoino est and Vecheri Tvoeia of Lvov. Other works of Kastalsky, Ippolitov-Ivanov, Balkirev and the concluding Otche Nash of Kedrov Sr.

8221