Voskresnye Irmosy, glas 6, c-moll

Izvekov, Priest Georgi

Voskresnye Irmosy, glas 6, c-moll

Resurrectional Heirmoi, Tone 6, C minor

Iako po sukhu, pesheshestvovav Izrail’

When Israel walked on foot

SATB

not published in the composer’s lifetime (see new edition)

Iz038

New Editions
  • Lbs 224 izvekov v1

    LB-Spring-224

Listen
Purchase Track or Album