Voskresnye Irmosy, glas 3, B-dur

Izvekov, Priest Georgi

Voskresnye Irmosy, glas 3, B-dur

Resurrectional Heirmoi, Tone 3, B-flat major

Vody drevle maniem Bozhestvennym

He who of old gathered the waters

SATB

not published in the composer’s lifetime (see new edition)

Iz035

  • Lbs 224 izvekov v1

    LB-Spring-224

New Editions
  • Lbs 224 izvekov v1

    LB-Spring-224