[ Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy] Stikhira na litii, glas 1i

Arkhangelsky, Alexander

[ Blagoveshchenie Presv. Bogoroditsy] Stikhira na litii, glas 1i

[Annunciation of the Most-Holy Mother of God] Sticheron at the Litya, Tone 1

Ar017 6 39

V shestyi mesiats, Arkhistratig poslan

SATB

2

First printed edition

Ar017-6-39