[Vo Sviatyi i Velikii Vtornik] Na vecherni – Stikhiry na “Gospodi vozzvakh” [i Prokimny]

Arkhangelsky, Alexander

[Vo Sviatyi i Velikii Vtornik] Na vecherni – Stikhiry na “Gospodi vozzvakh” [i Prokimny]

[Holy and Great Tuesday] At Vespers – Stichera at “Lord, I have cried” [and Prokimena]

Ar017 2 16

Vo svetlostekh sviatykh Tvoikh

SATB

2

First printed edition

Ar017-2-16