Chashu spaseniia priimu

Turenkov, Aleksei

Chashu spaseniia priimu

I will receive the cup of salvation

Communion Hymn for Wednesdays

Ps. 115:4[116:13]

TTBB

No. 114 in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v arranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev 1914, p. 169

First printed edition

Tu011