No. 4 - Khvalite imia Gospodne

Yaichkov, Dmitry

No. 4 - Khvalite imia Gospodne

Praise the name of the Lord

Ya014

Znamenny Chant

Polyeleos

Ps. 134[135]:1,21; 135[136]:1,26

S(div)AT(div)B(div)

4

First printed edition

Ya014