No. 9 - Chertog Tvoi

Azeyev, Evstafy

No. 9 - Chertog Tvoi

Thy bridal chamber

[Kievan Chant]

Exaposteilarion for Great and Holy Monday, Tuesday, and Wednesday

TTB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh kompozitorov, v perelozhenii i redaktsii A. E. Turenkova, Petrogradskii Dukhovnyi Komitet, 1917, 86 pp. Not found.

Az083