No. 77 - Dostoino est'

Azeyev, Evstafy

No. 77 - Dostoino est'

It is truly meet

Hymn to the Mother of God

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az065