No. 69 - Tebe poem

Azeyev, Evstafy

No. 69 - Tebe poem

We hymn Thee

Anaphora (Hymn of the Epiklesis)

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az064