No. 23 - Vladychitse, priimi molitvy

Azeyev, Evstafy

No. 23 - Vladychitse, priimi molitvy

O Sovereign Lady, receive the prayers

Sacred concerto

Troparion to the Mother of God

SSAA

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii, sochinenii i perelozhenii raznykh avtorov, dlia zhenskikh ili detskikh khorov, P. Kireev 1913, 42 pp. Not found.

Az057