No. 18 - Dostoino est'

Azeyev, Evstafy

No. 18 - Dostoino est'

It is truly meet

Hymn to the Mother of God

SSAA

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii, sochinenii i perelozhenii raznykh avtorov, dlia zhenskikh ili detskikh khorov, P. Kireev 1913, 42 pp. Not found.

Az054