[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Na Liturgii [Antifony i Prokimen, glas 4i]

Arkhangelsky, Alexander

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Na Liturgii [Antifony i Prokimen, glas 4i]

[The Lord’s Entry into Jerusalem] At Liturgy [Antiphons and Prokeimenon, Tone 4]

Ar017 2 10

Vozliubit iako uslyshit Gospod’

SATB

3

First printed edition

Ar017-2-10