No. 5 - Prokimny voskresny 8 glasov, na Utreni

Yaichkov, Dmitry

No. 5 - Prokimny voskresny 8 glasov, na Utreni

Resurrectional Prokeimena in Eight Tones, at Matins

Ya015

Znamenny Chant

Nyne voskresnu, glagolet Gospod'

S(div)A(div)T(div)B(div)

4

First printed edition

Ya015