Orthodox Sacred Music Reference Library

Liturgical Category: Great and Holy Monday, Tuesday, Wednesday

39 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ar017 7 21

Arkhangelsky, Alexander

Vo Sv. i vel. Sredu na utreni. Tripesnets.

On Holy and Great Wednesday at Matins. [Heirmoi of] the Three-Ode Canon.

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-7-21

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

21

  • N077 263x 379

    LB-Spring-77

Ar017 7 19

Arkhangelsky, Alexander

Vo Sv. i velikii Ponedel’nik na utreni. Тripesnets.

On Holy and Great Monday at Matins. [Heirmoi of] the Three-Ode Canon.

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-7-19

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

19

  • N077 263x 379

    LB-Spring-77

Ar017 7 20

Arkhangelsky, Alexander

Vo Sv. i velikii Vtornik na utreni. Dvoepesnets.

On Holy and Great Tuesday at Matins. [Heirmoi of] the Two-Ode Canon.

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-7-20

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

20

  • N077 263x 379

    LB-Spring-77

Ar017 2 17

Arkhangelsky, Alexander

[Vo Sviatuiu i Velikuiu Sredu] Irmosy

[Holy and Great Wednesday] Heirmoi

From the Irmologion of Znamenny Chant

SATB

First printed edition

3

Ar017-2-17

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

17

Ar017 2 18

Arkhangelsky, Alexander

[Vo Sviatuiu i Velikuiu Sredu] Na vecherni – Stikhiry na “Gospodi vozzvakh” [i Prokimny]

[Holy and Great Wednesday] At Vespers – Stichera at “Lord, I have cried” [and Prokimena]

SATB

First printed edition

4

Ar017-2-18

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

18

Ar017 2 11

Arkhangelsky, Alexander

[Vo Sviatyi i Velikii Ponedel’nik – Alliluia… Se zhenikh griadet…]

[Holy and Great Monday – Alleluia… Behold the Bridegroom cometh…]

From the Obikhod notnago peniia, Kievan Chant

SATB

First printed edition

2

Ar017-2-11

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

11

Ar017 2 12

Arkhangelsky, Alexander

[Vo Sviatyi i Velikii Ponedel’nik] Irmosy, glas 2i

[Holy and Great Monday] Heirmoi, Tone 2

From the Irmologion of Znamenny Chant

SATB

First printed edition

4

Ar017-2-12

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

12

Ar017 2 14

Arkhangelsky, Alexander

[Vo Sviatyi i Velikii Ponedel’nik] Na vecherni – Stikhiry na “Gospodi vozzvakh” [i Prokimny]

[Holy and Great Monday] At Vespers – Stichera at “Lord, I have cried” [and Prokimena]

SATB

First printed edition

3

Ar017-2-14

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

14

Ar017 2 13

Arkhangelsky, Alexander

[Vo Sviatyi i Velikii Ponedel’nik] Svetilen

[Holy and Great Monday] Exapostilarion

From the Obikhod notnago peniia, Kievan Chant

SATB

First printed edition

1

Ar017-2-13

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

13

Ar017 2 15

Arkhangelsky, Alexander

[Vo Sviatyi i Velikii Vtornik] Irmosy, glas 2i

[Holy and Great Tuesday] Heirmoi, Tone 2

From the Irmologion of Znamenny Chant

SATB

First printed edition

1

Ar017-2-15

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

15