Liturgical Category: Palm Sunday

21 results found

Sort by:
Am020

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 20 - Prezhde shesti dnei bytiia Paskhi

Six days before the Passover

S. Op. 20

Sticheron at Litya on Palm Sunday

SATB

PJu #19182 1893

First printed edition

3

Am020

Am039

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 39 - V nedeliu Vaii

On Palm Sunday

S. Op. 39

Sticheron at "Lord, I have cried"

SATB

PJu #19201 n.d.

First printed edition

1

Am039

Am058

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 58 - (No.12) Vsesviatyi dukh (V nedeliu Vaii)

The Most holy Spirit (On Palm Sunday)

S. Op. 58

Sticheron at Litya

SATB

PJu #20466 1896

First printed edition

In vol.: 12 izbrannyh stikhir Postnoi Triodi, prednaznachennykh dlia peniia vmesto prichastnykh stikhov

2

Am058

Ar017 7 05

Arkhangelsky, Alexander

Irmosy na Vkhod Gospoden’ vo Ierusalim

Heirmoi for the Entry of the Lord into Jerusalem

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

4

Ar017-7-05

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

5

Ar001 33

Arkhangelsky, Alexander

V nedeliu vaii

For Palm Sunday

From the Obikhod notnago peniia, [Греческого распева]

Festal Hymn to the Theotokos

SATB

First printed edition

2

Ar001-33

Penie Bozhestvennoi Liturgii

34

Ar017 2 06

Arkhangelsky, Alexander

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim – Velichanie]

[The Lord’s Entry into Jerusalem – Magnification]

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

First printed edition

1

Ar017-2-06

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

6

Ar017 2 05

Arkhangelsky, Alexander

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Drugoi tropar’, glas 4i

[The Lord’s Entry into Jerusalem] Another Troparion, Tone 4

SATB

First printed edition

1

Ar017-2-05

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

5

Ar017 2 08

Arkhangelsky, Alexander

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Irmosy, glas 4i

[The Lord’s Entry into Jerusalem] Heirmoi, Tone 4

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

First printed edition

7

Ar017-2-08

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

8

Ar017 2 10

Arkhangelsky, Alexander

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Na Liturgii [Antifony i Prokimen, glas 4i]

[The Lord’s Entry into Jerusalem] At Liturgy [Antiphons and Prokeimenon, Tone 4]

SATB

First printed edition

3

Ar017-2-10

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

10

Ar017 2 09

Arkhangelsky, Alexander

[Vkhod Gospoden' vo Ierusalim] Na khvalitekh, glas 6i

[The Lord’s Entry into Jerusalem] At the Praises, Tone 6

SATB

First printed edition

2

Ar017-2-09

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk II – Vkhod Gospoden vo Ierusalim I Strastnaia Sedmitsa.

9