Orthodox Sacred Music Reference Library

Liturgical Category: Transfiguration

22 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Am043

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 43 - V den' Preobrazheniia Gospodnia: Stikhira na litii

On the day of Transfiguration of the Lord: Sticheron at Litya

S. Op. 43

SATB

PJu #19205 n.d.

First printed edition

2

Am043

Am044

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 44 - V den' Preobrazheniia Gospodnia: Stikhira na litii (Slava)

On the day of the Transfiguration of the Lord: Sticheron at Litya (Glory)

S. Op. 44

SATB

PJu #19206 n.d.

First printed edition

2

Am044

Ar017 7 10

Arkhangelsky, Alexander

Irmosy na Preobrazhenie Gospodne

Heirmoi for the Transfiguration of the Lord

From the Krug tserkovnogo peniia obychnogo napeva Moskovskoi eparkhii, Common Chant

SATB

First printed edition

3

Ar017-7-10

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk VII – Irmosy na dvunadesiatye prazdniki, na pervuiu i na strastnuiu sedmitsy Sv. Velikogo posta.

10

  • N077 263x 379

    LB-Spring-77

Ar001 37

Arkhangelsky, Alexander

Na Preobrazhenie Gospodne

For the Transfiguration of the Lord

From the Obikhod notnago peniia, [Znamenny Chant]

Festal Hymn to the Theotokos

SATB

First printed edition

2

Ar001-37

Penie Bozhestvennoi Liturgii

38

Ar017 5 07

Arkhangelsky, Alexander

[Preobrazhenie Gospodne] Irmosy, glas 4i

[Transfiguration of the Lord] Heirmoi, Tone 4

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

SATB

First printed edition

5

Ar017-5-07

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

7

Ar017 5 09

Arkhangelsky, Alexander

[Preobrazhenie Gospodne] Na Liturgii [Antifony i Prokimen]

[Transfiguration of the Lord] At Liturgy [Antiphons and Prokeimenon]

SATB

First printed edition

3

Ar017-5-09

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

9

Ar017 5 08

Arkhangelsky, Alexander

[Preobrazhenie Gospodne] Na khvalitekh, glas 8i

[Transfiguration of the Lord] At the Praises, Tone 8

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-08

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

8

Ar017 5 02

Arkhangelsky, Alexander

[Preobrazhenie Gospodne] Na litii stikhira, glas 2i

[Transfiguration of the Lord] Litya sticheron, Tone 2

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-02

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

2

Ar017 5 03

Arkhangelsky, Alexander

[Preobrazhenie Gospodne] Na stikhovne, glas 1i

[Transfiguration of the Lord] At the Aposticha, Tone 1

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-03

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

3

Ar017 5 06

Arkhangelsky, Alexander

[Preobrazhenie Gospodne] Prokimen, Posle Evangeliia i Posle “Pomilui mia Bozhe”

[Transfiguration of the Lord] Prokeimenon, After the Gospel, and After “Have Mercy on me, O God”

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-06

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

6