Orthodox Sacred Music Reference Library

Liturgical Category: The Cherubic Hymn

182 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Am010

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 10 - Kheruvimskaia pesn' No. 1

Cherubic hymn

S. Op. 10

SSA Trio and SATB

PJu #17750 n.d.

First printed edition

Defective original

2

Am010

Am011

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 11 - Kheruvimskaia pesn' No. 2

Cherubic hymn

S. Op. 11

SATB

PJu #17751 n.d.

First printed edition

3

Am011

Am012

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 12 - Kheruvimskaia pesn' No. 3

Cherubim hymn

S. Op. 12

SAT(div)B

PJu #17752 n.d.

First printed edition

Defective original

3

Am012

Am013

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 13 - Kheruvimskaia pesn' No. 4

Cherubic hymn

S. Op. 13

SAT(div)B(div)

PJu #17753 n.d.

First printed edition

Defective original

3

Am013

Am068

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 68 - (No. 3) Kheruvimskaia pesn' No. 5

Cherubic Hymn

S. Op. 68

SATB

PJu #21120 1897

First printed edition

3

Am068

Am087

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 87 - Kheruvimskaia pesn' No. 6

Cherubic Hymn

S. Op. 87

SAT Trio and SA(div)TB

PJu #24850 1898

First printed edition

3

Am087

Am091

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 91 - Kheruvimskaia pesn' No. 7

Cherubic Hymn

S. Op. 91

(S)ATBB

PJu #25066 1899

First printed edition

3

Am091

An001

Arensky, Anton

Kheruvimskaia pesn’

Cherubic Hymn

Op. 40, No. 1

Cherubic Hymn

SdivAdivTdivBdiv

Yu #20784 1897

First printed edition

4

An001

Arensky, Anton

Kheruvimskaia pesn’ No. 2

Cherubic Hymn

SAdivTdivBdiv

Yu #21613 1897

First printed edition

Not found.

5

An006

Arensky, Anton

Kheruvimskaia pesn’ No. 3

Cherubic Hymn

SAdivTdivBdiv

Yu #28516 1903

First printed edition

Not found.

4

An007

Ar003 03

Arkhangelsky, Alexander

Izhe kheruvimy No. 1

Let us who mystically

S. Op. 3-3

Obikhod notnago peniia, p. 131 [Melody: Khvalite Gospoda s nebes]

Cherubic Hymn

SATB

G. Shmidt, A. 3, 1888

First printed edition

5

Ar003-03

Prilozhenie k Peniiu Bozhestvennoi Liturgii

3

Ar054

Arkhangelsky, Alexander

Izhe kheruvimy No. 10

Let us who mystically represent the cherubim

S. Op. 54

Cherubic Hymn

S(div)AT(div)B

G. Shmidt #A.54 1905

First printed edition

3

Ar054

Ar057

Arkhangelsky, Alexander

Izhe kheruvimy No. 11 i Ekteniia posle Kheruvimskoi pesni

Let us who mystically represent the cherubim No. 11 and Litany after the Cherubic Hymn

S. Op. 57

Cherubic Hymn

S(div)A(div)T(div)B(div)

G. Shmidt #A.57 1905

First printed edition

4

Ar057

Ar004

Arkhangelsky, Alexander

Izhe kheruvimy No. 2

Let us who mystically represent the cherubim

S. Op. 4

Obikhod notnago peniia, p. 132 [Melody: Spasenie sodelal]

Cherubic Hymn

SATB

G. Shmidt #A.4 1888

First printed edition

Defective original

3

Ar004

Ar005

Arkhangelsky, Alexander

Izhe kheruvimy No. 3

Let us who mystically represent the cherubim

S. Op. 5

Obikhod notnago peniia, p. 133 [Melody: Vidia razboinik]

Cherubic Hymn

SATB

G. Shmidt #A.4 1887

First printed edition

4

Ar005

Ar024

Arkhangelsky, Alexander

Izhe kheruvimy No. 4

Let us who mystically represent the cherubim

S. Op. 24

Cherubic Hymn

S(div)AT(div)B

G. Shmidt #A.24 1894

First printed edition

Defective original

3

Ar024

Ar025

Arkhangelsky, Alexander

Izhe kheruvimy No. 5

Let us who mystically represent the cherubim

S. Op. 25

Cherubic Hymn

SATB

G. Shmidt #A.25 1894

First printed edition

Defective original

3

Ar025

Ar047

Arkhangelsky, Alexander

Izhe kheruvimy No. 6

Let us who mystically represent the cherubim

S. Op. 26

Cherubic Hymn

TTBB

G. Shmidt #A.26 1894

First printed edition

Defective original

2

Ar026

Ar045

Arkhangelsky, Alexander

Izhe kheruvimy No. 7

Let us who mystically represent the cherubim

S. Op. 45

Cherubic Hymn

S(div)A(div)T(div)B(div)

G. Shmidt #114 1898

First printed edition

3

Ar045

Ar096

Arkhangelsky, Alexander

Izhe kheruvimy No. 8

Let us who mystically represent the cherubim

S. Op. 50

Cherubic Hymn

S(div)ATB

G. Shmidt #116 1900

First printed edition

Defective original

3

Ar050

Ar110

Arkhangelsky, Alexander

Izhe kheruvimy No. 9

Let us who mystically represent the cherubim

S. Op. 53

Cherubic Hymn

S(div)A(div)T(div)B(div)

G. Shmidt #A.53 1905

First printed edition

Defective original

3

Ar053

Ar020

Arkhangelsky, Alexander

No. 4 Izhe kheruvimy i Gospodi, pomilui

Let us who mystically represent the cherubim, and Lord, have mercy

S. Op. 15-4

Cherubic Hymn and Litany of Supplication

S(div)AT(div)B

First printed edition

3

Ar015-04

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago (Zaupokoinaia)

8

Ar001 12

Arkhangelsky, Alexander

[Izhe kheruvimy]

[The Cherubic Hymn]

From the Obikhod notnago peniia [Melody: Raduisia]

SATB

First printed edition

5

Ar001-12

Penie Bozhestvennoi Liturgii

12

Ar033 08

Arkhangelsky, Alexander

[No. 8] - Izhe kheruvimy

Let us who mystically represent the cherubim

S. Op. 33, No.8

Cherubic Hymn

First printed edition

2

Ar033-08

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago v dukhe drevnikh napevov Pravoslavnoi Tserkvi

8

Az086

Azeyev, Evstafy

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Kievan Chant, T. 8

SATB

T.Kh.I. #31 1917

First printed edition

2

Az086

Azeyev, Evstafy

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Melody: “Dostoino i pravedno est'” (It is meet and right)

SATB

T.Kh.I. 1917

Not found

From a collection whose identity has not been ascertained. Not found

Az088

Azeyev, Evstafy

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Melody: “Blagoobraznyi Iosif" (The Noble Joseph)

SATB

Not found

Az087

Az025

Azeyev, Evstafy

Kheruvimskaia pesn' No. 4

Cherubic Hymn

Op. 4, No. 2

S(div)A(div)T(div)B(div)

G. Shmidt, no # 1901

First printed edition

6

Az025

Azeyev, Evstafy

Kheruvimskaia pesn' No. 5

Cherubic Hymn

Op. 4, No. 3

S(div)A(div)T(div)B(div)

G. Shmidt, no # 1901

First printed edition

Az026

Azeyev, Evstafy

No. 10 - Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

SATB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia malogo smeshannogo khora. Iz proizvedenii sovremennykh avtorov. P. Kireev 1916, 56 pp. (No incipit available - but see Az063 above.) Not found.

Az063a

Azeyev, Evstafy

No. 11 - Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Bulgarian Chant

SATB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia malogo smeshannogo khora. Iz proizvedenii sovremennykh avtorov. P. Kireev 1915, 48 pp. Not found.

Az072

Azeyev, Evstafy

No. 15 - Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Melody: Raduisia

SATB

n.p. n.d.

Not found

From a collection whose identity has not been ascertained. Not found

3

Az085

Azeyev, Evstafy

No. 21 - Kheruvimskaia pesn' No. 1

Cherubic Hymn

See Az 048 above

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, No. 8, dlia muzhskogo khora, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az048a

Azeyev, Evstafy

No. 22 - Kheruvimskaia pesn' No. 2

Cherubic Hymn

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az060

Azeyev, Evstafy

No. 23 - Kheruvimskaia pesn' No. 3

Cherubic Hymn

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az061

Azeyev, Evstafy

No. 35 - Kheruvimskaia pesn' No. 4

Cherubic Hymn

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az062

Azeyev, Evstafy

No. 36 - Kheruvimskaia pesn' No. 5

Cherubic Hymn

Melody: Dostoino i pravedno est' [Russian Greek Chant] from the Anaphora

TTBB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v aranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev 1914, 244 pp. Not found.

Az063

Azeyev, Evstafy

No. 7 - Kheruvimskaia pesn' No. 1

Cherubic Hymn

Melody: Raduisia

SSAA

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii, sochinenii i perelozhenii raznykh avtorov, dlia zhenskikh ili detskikh khorov, P. Kireev 1913, 42 pp. Not found.

Az048

Azeyev, Evstafy

No. 8 - Kheruvimskaia pesn' No. 2

Cherubic Hymn

SSAA

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii, sochinenii i perelozhenii raznykh avtorov, dlia zhenskikh ili detskikh khorov, P. Kireev 1913, 42 pp. Not found.

Az049

Azeyev, Evstafy

No. 9 - Kheruvimskaia pesn' No. 3

Cherubic Hymn

SSAA

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii, sochinenii i perelozhenii raznykh avtorov, dlia zhenskikh ili detskikh khorov, P. Kireev 1913, 42 pp. Not found.

Az050

Az020

Azeyev, Evstafy

[No. 1] - Kheruvimskaia pesn' [No. 3]

Cherubic Hymn

N.O.N.

S(div)A(div)T(div)B(div) and SSAATTBB Soli

PPK, no # 1890

First printed edition

Defective original

7

Az020

Dukhovno-muzykal'nye sochineniia i perelozheniia [No. 3]

1

Az006

Azeyev, Evstafy

[No. 2] - Kheruvimskaia pesn' [No. 1]

Cherubic Hymn

N.O.N.

Sofroniev Melody

TTB or SSA

K.1983 G. 1884

First printed edition

5

Az006

Sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii [Seriia II]

2

Az007

Azeyev, Evstafy

[No. 3] - Kheruvimskaia pesn' [No. 2]

Cherubic Hymn

N.O.N.

SATB(div)

K.1983 G. 1884

First printed edition

Defective original

8

Az007

Sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii [Seriia II]

3

Ba001 source

Balakirev, Miliy

Kheruvimskaia pesn’

Cherubic Hymn

Op. 1

[Chant No. 14 from the Obikhod notnago peniia]

TTB

#A.8067 G. 1900

Early printed edition

4

Ba001

 • Ba001 search

  MR Ba001

Berezovsky, Maksim

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

N.O.N.

SATB

Not found

Be010

Bo047

Bortniansky, Dmitry

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S. Op.40

SATB-SATB

PJu #4740 n.d.

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

9

Bo047

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 3 - Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, dvukhornye

2

Bo017

Bortniansky, Dmitry

Kheruvimskaia pesn' No. 1

Cherubic Hymn

S. Op.11

SATB

PJu #4711 n.d.

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

4

Bo017

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 2: Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, odnokhornye, 4 golosnye.

2

Bo018

Bortniansky, Dmitry

Kheruvimskaia pesn' No. 2

Cherubic Hymn

S. Op.12

SATB

PJu #4712 n.d.

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

5

Bo018

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 2: Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, odnokhornye, 4 golosnye.

3

Bo019

Bortniansky, Dmitry

Kheruvimskaia pesn' No. 3

Cherubic Hymn

S. Op.13

SATB

PJu #4713 n.d.

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

6

Bo019

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 2: Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, odnokhornye, 4 golosnye.

4

Bo020

Bortniansky, Dmitry

Kheruvimskaia pesn' No. 4

Cherubic Hymn

S. Op.14

SATB

PJu #4714 n.d.

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

4

Bo020

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 2: Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, odnokhornye, 4 golosnye.

5

Bo021

Bortniansky, Dmitry

Kheruvimskaia pesn' No. 5

Cherubic Hymn

S. Op.15

SATB

PJu #4715 n.d.

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

3

Bo021

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 2: Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, odnokhornye, 4 golosnye.

6

Bo022

Bortniansky, Dmitry

Kheruvimskaia pesn' No. 6

Cherubic Hymn

S. Op.16

SSATB

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

4

Bo022

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 2: Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, odnokhornye, 4 golosnye.

7

Bo023

Bortniansky, Dmitry

Kheruvimskaia pesn' No. 7

Cherubic Hymn

S. Op.17

SSATB

Printed edition ed. by P. I. Tchaikovsky

3

Bo023

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii, T. 2: Pesnopeniia upotrebliaemye na Bozhestvennoi sluzhbe, odnokhornye, 4 golosnye.

8

Chesnokov, Alexander

Kheruvimskaia pesn' No. 2

Cherubic Hymn

Op. 4

S(div)AT(div)B(div)

PJu #32548 n.d.

First printed edition

5

Ch004

Ch003

Chesnokov, Alexander

Kheruvimskaia pesn' [No. 1]

Cherubic Hymn

Op. 3

S(div)AT(div)B(div)

PJu #31865 n.d.

First printed edition

4

Ch003

Ch018

Chesnokov, Alexander

No. 10 - Po prochtenii Apostola

After the Epistle reading

Op. 8, No. 10

S(div)AT(div)B(div)

First printed edition

3

Ch018

Liturgiia sv. Ioanna Zlatoustago

10

Ch020

Chesnokov, Alexander

No. 12 - Kheruvimskaia pesn' No. 3

Cherubic Hymn

Op. 8, No. 12

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

5

Ch020

Liturgiia sv. Ioanna Zlatoustago

12

Cn026

Chesnokov, Pavel

Izhe kheruvimy

Let us who mystically represent the cherubim

Op. 9, No. 7

Cherubic Hymn

SSAA

PJu #31254 1906

First printed edition

2

Cn026

 • Cn026 search

  MR Cn026

Cn027

Chesnokov, Pavel

Izhe kheruvimy

Let us who mystically represent the cherubim

Op. 9, No. 8

Melody: Raduisia

Cherubic Hymn

SSAA

PJu #31326 1906

First printed edition

4

Cn027

 • Cn027 search

  MR Cn027

Cn202

Chesnokov, Pavel

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 33, No. 6

PJu #34359 n.d.

First printed edition

3

Cn202

Cn210

Chesnokov, Pavel

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 38, No. 2

First printed edition

4

Cn210

Cn204

Chesnokov, Pavel

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 37, No. 1

Old Simonov Melody

S(div)AT(div)B(div)

PJu #35800 [T; K]

First printed edition

7

Cn204

Cn001

Chesnokov, Pavel

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 3, No. 1 [also No. 13 in Liturgy Op. 15]

Melody: Raduisia

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #29956 1904

First printed edition

8

Cn001

Cn028

Chesnokov, Pavel

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 9, No. 9

SSAA

PJu #31327 1906

First printed edition

Defective original

2

Cn028

Cn186

Chesnokov, Pavel

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 27, No. 5

Sofroniev Hermitage Melody

SATB

PJu #33932 ]n.d.

First printed edition

4

Cn186

 • Cn186 search

  MR Cn186

Cn010

Chesnokov, Pavel

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 7, No. 2 [also No. 15 in Liturgy Op. 15]

Streletsky Melody

S(div)AT(div)B(div)

PJu #30720 1905

First printed edition

8

Cn010

Cn301

Chesnokov, Pavel

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 50, No. 6

SSATTBB

PJu # 38956

First printed edition

9

Cn301

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatousta Obychnogo napeva

6

Cn009

Chesnokov, Pavel

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 7, No. 1 [also No. 14 in Liturgy Op. 15]

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #30719 1905

First printed edition

4

Cn009

 • Cn009 search

  MR Cn009

 • C122web small

  MR Cn009

Cn242

Chesnokov, Pavel

No. 4 - Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 42, No. 4

S(div)AT(div)B(div)

First printed edition

3

Cn242

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago, dlia malogo khora

9

Da017

Davydov, Stepan

[No. 3] - Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 15, No. 3

SATB and SAB Soli

6

Da017

Polnaia obednia

3

De154

Degtiaryov, Stepan

Izhe kheruvimy

Let us who mystically represent the cherubim

N.O.N.

Cherubic Hymn

SATB and SATB Soli

O.1130 V. n.d.

First printed edition

In vol.: Istoricheskaia Khrestomatiia Tserkovnogo Peniia, Vol. III, ed. by M. Gol'tison

6

De154

Galuppi, Baldassare

Izhe kheruvimy

Let us who mystically represent the cherubim

Cherubic hymn

Not found

Mentioned in A. V. Lebedeva-Emelina, "Galuppi," entry in Pravoslavnaia entsiklopediia, v. 10, pp. 378-379. Not found.

Ga013

Glinka, Mikhail

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

N.O.N. [1837]

S(div)ATTBB

PJu #3259; M. 47 P. 1878

Not found

6

Gn001

Go001

Golovanov, Nikolai

Kheruvimskaia [No. 1](Monastyrskaia)

Cherubic Hymn (Monastery-style)

Оp. 1, No. 1

TTBB(div)

PJu #38701, n.d.

First published edition

3

Go001

Pesnopeniia dlia muzhskogo khora. 1911-1915

1

 • Lb spring 218 image

  LB-Spring-218

 • Go001mc search

  Musica Russica-Go001

Go015 source

Golovanov, Nikolai

Kheruvimskaia pesn' (Sofronievskaia)

Cherubic Hymn (Sofroniev melody)

Op.5, No. 3

Sofroniev Hermitage Melody

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #38744, 1913

First published edition

Dedication: To Alexander Dmitrievich Kastalsky.

9

Go015

Pesnopeniia dlia smeshannogo khora. 1912-1914

3

 • Lb spring 218 image

  LB-Spring-218

Golovanov, Nikolai

Kheruvimskaia pesn' [No. 3] (Des-dur)

Cherubic Hymn (D-flat major)

Op.38, No. 5

S(div)(div)T(div)B(div)

Not published in composer's lifetime

Go050

Iz iunosheskikh tetradei

5

 • Lb spring 218 image

  LB-Spring-218

Golovanov, Nikolai

Kheruvimskaia pesn' [No. 4] (h-moll) (na “Vidia razboinik")

Cherubic Hymn (B minor)

Op.38, No. 6

S(div)(div)T(div)B(div)

Not published in composer's lifetime

Go051

Iz iunosheskikh tetradei

6

 • Lb spring 218 image

  LB-Spring-218

Gr089

Gretchaninoff, Alexander

Cherubim Song

[Op. 94, No. 2]

Cherubic Hymn (if original text is used)

S(div)A(div)T(div)B(div)

Raymond A. Hoffman Co., #45-6 1930

First printed edition

authorized edition with English text; freely translated, edited and arranged by Noble Cain

6

Gr089

Gr032

Gretchaninoff, Alexander

No. 6 - Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 29, No. 6

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

6

Gr032

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago No. 2

10

 • Gr032 search

  MR Gr032

Gr009

Gretchaninoff, Alexander

No. 6 - Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 13, No. 6

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

5

Gr009

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago [No. 1]

9

Gr106

Gretchaninoff, Alexander

No. 6 - Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 177, No. 6

SATB

First printed edition

3

Gr106

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatousta No. 4; Novyi Obikhod

9

Gr078

Gretchaninoff, Alexander

No. 8 - Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 79, No. 8

S(div)A(div)T(div)B(div) and Tenor Solo

First printed edition

7

Gr078

Liturgia Domestica

9

Ip021

Ippolitov-Ivanov, Mikhail

Kheruvimskaia pesn' No. 1

Cherubic Hymn

Op. 38, No. 1

SSAA

PJu #28984 1903

First printed edition

4

Ip021

 • Ip021 search

  MR Ip021

Ip022

Ippolitov-Ivanov, Mikhail

Kheruvimskaia pesn' No. 2

Cherubic Hymn

Op. 38, No. 2

Georgian chant

SSAA

PJu #28984 1903

First printed edition

4

Ip022

 • Ip022 search

  MR Ip022

Ip023

Ippolitov-Ivanov, Mikhail

Kheruvimskaia pesn' No. 3

Cherubic Hymn

Op. 38, No. 3

S(div)A(div)T(div)B

First printed edition

5

Ip023

Ip024

Ippolitov-Ivanov, Mikhail

Kheruvimskaia pesn' No. 4

Cherubic Hymn

Op. 38, No. 4

SATB

First printed edition

5

Ip024

Ip025

Ippolitov-Ivanov, Mikhail

Kheruvimskaia pesn' No. 5

Cherubic Hymn

Op. 38, No. 5

S(div)A(div)T(div)B

First printed edition

5

Ip025

Ip012

Ippolitov-Ivanov, Mikhail

No. 10 - Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 37, No. 10

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

5

Ip012

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago

10

 • Ip012 search

  MR Ip012

Izvekov, Priest Georgi

Kheruvimskaia pesn’ [No. 1], glas 5, A-dur

Cherubic Hymn [No. 1], Tone 5, A major

S(div)A(div)T(div)B(div)

not published in the composer’s lifetime (see new edition)

Iz069

 • Lbs 225 izvekov v2

  LB-Spring-225

Iz070

Izvekov, Priest Georgi

Kheruvimskaia pesn’ [No. 2], Motol’skaia, F-dur

Cherubic Hymn [No. 2], “Motol’skaia”, F major

S(div)A(div)T(div)B(div)

Free supplement to the journal Khorovoe I regentskoe delo, 1913

First published edition (lithograph)

2

Iz070

 • Lbs 225 izvekov v2

  LB-Spring-225

Izvekov, Priest Georgi

Kheruvimskaia pesn’ [No. 3], Izvekovskaia, glas 3, C-dur

Cherubic Hymn [No. 3], “Izvekovskaia”, Tone 3, C major

TTBB

not published in the composer’s lifetime (see new edition)

Iz071

 • Lbs 225 izvekov v2

  LB-Spring-225

Ka001

Kalinnikov, Victor

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S.Op. 1

SSA(div)TTBB

PJu #29950 1904

First printed edition

5

Ka001

 • Ka001 search

  MR Ka001

 • C097 small

  MR Ka001

Ka021

Kalinnikov, Victor

Kheruvimskaia pesn' No. 2

Cherubic Hymn

S.Op. 21

S(div)A(div)TTB(div)

PJu #38413 n.d.

First printed edition

Defective original

6

Ka021

 • Ka021 search

  MR Ka021

Ks098

Kastalsky, Alexander

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S.Op. 39

“Vladimirsky” Melody

SSATTB

PJu #28504 1903

First printed edition

Defective original

3

Ks098

Ks016b

Kastalsky, Alexander

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S.Op. 13b

Sofroniev, to the melody of the Glinsk Hermitage

SSAA

V. Grosse #A.11 K. 1898

First printed edition

Defective original. Arr. for treble chorus by the composer

2

Ks016b

Ks003

Kastalsky, Alexander

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S.Op. 3

Znamenny Chant

S(div)A(div)T(div)B(div)

V. Grosse #A.3 K. 1897

First printed edition

6

Ks003

Ks018

Kastalsky, Alexander

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S.Op. 15

Melody: “Na razorenie Moskvy" [The Destruction of Moscow]

S(div)ATB

V. Grosse #A.18 K. 1898

First printed edition

3

Ks018

Ks080

Kastalsky, Alexander

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S.Op. 30

Serbian Chant

S(div)AT(div)B(div)

V. Grosse #A.28 K. 1902

First printed edition

4

Ks080

Ks016a

Kastalsky, Alexander

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S.Op. 13a

Sofroniev, to the melody of the Glinsk Hermitage

ATTBB

V. Grosse #A.11 K. 1898

First printed edition

Defective original. Arr. by the composer for ATTBB or TTBB

2

Ks016a

Ks016

Kastalsky, Alexander

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S.Op. 13

Sofroniev, to a melody of the Glinsk Hermitage

SAT(div)B

V. Grosse #A.11 K. 1898

First printed edition

Defective original

5

Ks016

Ks015

Kastalsky, Alexander

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S.Op. 12

Staro-Simonov Monastery Melody

S(div)ATB

V. Grosse #A.10 K. 1898

First printed edition

4

Ks015

Ks025

Kastalsky, Alexander

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S.Op. 19

Moscow Dormition Cathedral Melody

S(div)A(div)T(div)B(div)

V. Grosse #A.12 K. 1898

First printed edition

Defective original

8

Ks025

Ks015a

Kastalsky, Alexander

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S.Op. 12а

Staro-Simonov Monastery Melody

ATTBB or TTBB

V. Grosse #A.10 K. 1898

First printed edition

arr. by the composer for ATTBB or TTBB

4

Ks015a

Ks015b

Kastalsky, Alexander

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S.Op. 12b

Staro-Simonov Monastery Melody

SSAA

V. Grosse #A.10 K. 1898

First printed edition

Arr. for treble chorus by the composer

4

Ks015b

Ks130

Kastalsky, Alexander

No. 6 - Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

[S.Op. 59]

First printed edition

2

Ks130

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago

6

Km003

Kompaneisky, Nikolai

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S.Op. 3

Streletsky Melody

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #28572 1903

First printed edition

6

Km003

Km023

Kompaneisky, Nikolai

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S.Op. 22

Great Russian Melody

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #30998 1903

First printed edition

7

Km023

Km071

Kompaneisky, Nikolai

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

N.O.N.

S(div)A(div)T(div)B(div)

n.p., n.d.

First printed edition

Defective original

6

Km071

Km002

Kompaneisky, Nikolai

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S.Op. 2

Kievo-Pechersk Chant

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #28570 1903

First printed edition

Defective original

11

Km002

Km004

Kompaneisky, Nikolai

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S.Op. 4

Sofroniev Melody

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #28574 1903

First printed edition

8

Km004

Km056

Kompaneisky, Nikolai

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S.Op. 29

Georgian Chant

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #33119 n.d.

First printed edition

7

Km056

Km057

Kompaneisky, Nikolai

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S.Op. 30

Kievan Chant

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #33118 n.d.

First printed edition

7

Km057

Km001

Kompaneisky, Nikolai

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S.Op. 1

Znamenny [Kievan] Chant

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #28568 1903

First printed edition

7

Km001

Km022

Kompaneisky, Nikolai

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S.Op. 21

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #30997 1903

First printed edition

Defective original

7

Km022

Km036

Kompaneisky, Nikolai

No. 8 - Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S.Op. 26, No. 8

Bulgarian Chant

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

7

Km036

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago

9

Ld007

Liadov, Anatoly

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 61, No. 7

[Chant No. 14, Obikhod notnago peniia]

SATB

First printed edition

4

Ld007

Desiat' perelozhenii iz Obikhoda

7

Lk010

Lomakin, Gavriil

Kheruvimskaia pesn' No. 10

Cherubim Hymn

SATB

1884

First printed edition

3

Lk010

Lk002

Lomakin, Gavriil

Kheruvimskaia pesn' No. 2

Cherubic Hymn

S(div)AT(div)B

1884

First printed edition

3

Lk002

Lk003

Lomakin, Gavriil

Kheruvimskaia pesn' No. 3

Cherubic Hymn

SATB

1884

First printed edition

3

Lk003

Lk004

Lomakin, Gavriil

Kheruvimskaia pesn' No. 4

Cherubic Hymn

S(div)ATB

1884

First printed edition

3

Lk004

Lk005

Lomakin, Gavriil

Kheruvimskaia pesn' No. 5

Cherubim Hymn

SATB

1884

First printed edition

3

Lk005

Lk006

Lomakin, Gavriil

Kheruvimskaia pesn' No. 6

Cherubic Hymn

S(div)ATB

1884

First printed edition

3

Lk006

Lk007

Lomakin, Gavriil

Kheruvimskaia pesn' No. 7

Cherubim Hymn

SATB

1884

First printed edition

3

Lk007

Lk008

Lomakin, Gavriil

Kheruvimskaia pesn' No. 8

Cherubic Hymn

SATB

1884

First printed edition

3

Lk008

Lk009

Lomakin, Gavriil

Kheruvimskaia pesn' No. 9

Cherubic Hymn

S(div)ATB

1884

First printed edition

3

Lk009

Lk001

Lomakin, Gavriil

Kheruvimskaia pesn' No.1

Cherubic Hymn

S(div)ATB

1884

First printed edition

2

Lk001

Lv051

Lvov, Aleksei

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn - cf. Lv 009 above

S.Op. 45a

SSAA Soli and SSAA Chorus

A. Gutheil #A.377945a G. 1887

First printed edition

4

Lv051

Lv054

Lvov, Aleksei

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S.Op. 48

SATB

A. Gutheil #A.377948 G. 1887

First printed edition

2

Lv054

Lv009

Lvov, Aleksei

Kheruvimskaia pesn' No. 1

Cherubic Hymn

S.Op. 9

First printed edition

4

Lv009

Lv010

Lvov, Aleksei

Kheruvimskaia pesn' No. 2

Cherubic Hymn

S.Op. 10

First printed edition

7

Lv010

Ly029

Lvovsky, Grigory

Kheruvimskaia pesn' No. 2

Cherubic Hymn No. 2

S. Op. 18

[Kievan Chant]

S(div)AT(div)B(div)

#L.18 1892

First printed edition

Defective original

5

Ly029

Ly030b

Lvovsky, Grigory

Kheruvimskaia pesn' No. 3

Cherubic Hymn No. 3

S. Op. 19b

ATTB(div)

#A.29 K. 1901

First printed edition

Defective original. Originally for SATB, see S. Op. 19 (Ly030)

4

Ly030b

Ly030

Lvovsky, Grigory

Kheruvimskaia pesn' No. 3

Cherubic Hymn No. 3

S. Op. 19

S(div)AT(div)B(div)

#L.19 1892

First printed edition

Defective original. Arr. for ATTB by the composer, see S. Op. 19b (Ly030b)

4

Ly030

Ly063

Lvovsky, Grigory

Kheruvimskaia pesn' No. 4

Cherubic Hymn No.4

S. Op. 42

S(div)A(div)TB(div)

#A.15 K. n.d.

First printed edition

5

Ly063

Ly064b

Lvovsky, Grigory

Kheruvimskaia pesn' No. 5

Cherubic Hymn No. 5

S. Op. 43b

Ancient Chant

TTBB(div)

#4 n.d.

First printed edition

Defective original. Originally for SATB, see S. Op. 43 (Ly064)

3

Ly064b

Lvovsky, Grigory

Kheruvimskaia pesn' No. 5

Cherubic Hymn No. 5

S. Op. 43

Ancient Chant

SATB(div)

#A.18 K. 1900

Not found

Arr. for TTBB by the composer, see S. Op. 43b (Ly064b) Not found.

4

Ly064

Ly077

Lvovsky, Grigory

Kheruvimskaia pesn' No. 7

Cherubic Hymn No. 7

S. Op. 54

S(div)ATB

#A.27 K. 1901

First printed edition

4

Ly077

Ly087

Lvovsky, Grigory

Kheruvimskaia pesn' No. 8

Cherubic Hymn No. 8

S. Op. 64

Serbian Chant

TTBB

#A.37 K. 1901

First printed edition

Composer's arrangement for TTBB of G. Lomakin's Kheruvimskaia pesn' No. 5

3

Ly087

Ly005

Lvovsky, Grigory

Kheruvimskaia pesn' [No. 1]

Cherubic Hymn

S. Op. 5

Russian “Greek” Chant

S(div)A(div)T(div)B(div)

#L.935 n.d.

First printed edition

Defective original. Arr. for TTBB by the composer, see S. Op. 5b (Ly005b)

4

Ly005

Ly005b

Lvovsky, Grigory

Kheruvimskaia pesn' [No. 1]

Cherubic Hymn

S. Op. 5b

Russian “Greek” Chant

T(div)T(div)B(div)B(div)

V. Grosse #A. 44 K. n.d.

First printed edition

Originally for SATB, see S. Op. 5 (Ly005)

4

Ly005b

Ly068

Lvovsky, Grigory

Kheruvimskaia pesn' [No. 6]

Cherubic Hymn

S. Op. 47

Znamenny Chant

TTBB

#3 n.d.

First printed edition

4

Ly068

Ni125

Nikolsky, Alexander

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

N.O.N.

S(div)A(div)T(div)B(div)

Supplement to Khorovoe i regentskoe delo, V. Grosse #519

First printed edition

4

Ni125

Ni093

Nikolsky, Alexander

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 45, No. 1

SAT(div)B

PJu #37974 n.d.

First printed edition

8

Ni093

Ni048

Nikolsky, Alexander

No. 8 - Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 31, No. 8

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

4

Ni048

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago

8

Panchenko, Semyon

Izhe kheruvimy

Let us who mystically represent the cherubim

N.O.N.

Cherubic Hymn

SATB

First printed edition

No. 12 in vol. Sbornik No. 12, Na Liturgii, ed. by Kireev, 1915

2

Pa126

Pa098

Panchenko, Semyon

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 61, No. 1

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #33309 n.d.

First printed edition

5

Pa098

Pa031

Panchenko, Semyon

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 24

SSAATTBB (divisi)

PJu #29162 1904

First printed edition

13

Pa031

Pa099

Panchenko, Semyon

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 61, No. 2

SATB

PJu #33310 n.d.

First printed edition

3

Pa099

Pa100

Panchenko, Semyon

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 61, No. 3

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #33311 n.d.

First printed edition

Defective original

3

Pa100

Pa014

Panchenko, Semyon

No. 10 - Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 18, No. 10

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

8

Pa014

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago

11

Ra010

Rachmaninoff, Sergei

No. 8 - Izhe kheruvimy

Let us who mystically represent the Cherubim

Op. 31, No. 8

Cherubic Hymn

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

5

Ra010

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago

9

 • Ra010 search

  MR Ra010

Ri001

Rimsky-Korsakov, Nikolai

Kheruvimskaia pesn’ No. 1

Cherubic Hymn

Op. 22, No. 1

SATB

PPK#108 1884

First printed edition

7

Ri001

 • Ri001 search

  MR Ri001

Ri002

Rimsky-Korsakov, Nikolai

Kheruvimskaia pesn’ [No. 2]

Cherubic Hymn

Op. 22, No. 2

SATB

PPK #109 1884

First printed edition

5

Ri002

 • Ri002 search

  MR Ri002

Ri009

Rimsky-Korsakov, Nikolai

Kheruvimskaia pesn’ [No. 3]

Cherubic Hymn

Op. 22-bis, No. 1

Common Chant [Melody: Raduisia]

SATB

PPK #117 1886

First printed edition

Defective original

6

Ri009

 • Ri009 search

  MR Ri009

Ri018

Rimsky-Korsakov, Nikolai

No. 3-Kheruvimskaia pesn’ No. 4

Cherubic Hymn

N.O.N.

SATB

First printed edition

Defective original

3

Ri018

Sobranie dukhovno-muzykal’nykh sochinenii i perelozhenii

3

 • Ri018 search

  MR Ri018

Ri019

Rimsky-Korsakov, Nikolai

No. 4-Kheruvimskaia pesn’ No. 5

Cherubic Hymn

N.O.N.

SAT(div)B

First printed edition

Defective original

4

Ri019

Sobranie dukhovno-muzykal’nykh sochinenii i perelozhenii

4

 • Ri019 search

  MR Ri019

Ri020

Rimsky-Korsakov, Nikolai

No. 5-Kheruvimskaia pesn’ No. 6

Cherubic Hymn

N.O.N.

SA(div)T(div)B

First printed edition

Defective original

3

Ri020

Sobranie dukhovno-muzykal’nykh sochinenii i perelozhenii

5

 • Ri020 search

  MR Ri020

Sa004

Sarti, Giuseppe

Kheruvimskaia No. 1

Cherubic Hymn

SATB

In vol. "Istoricheskaia khrestomatiia tserkovnogo peniia," Vyp. II. [pod redaktsiei sviashch. M. A. Lisitsyna, St. Petersburg, P. Seliverstov, 1902], Plate # P. 1180 S.

2

Sa004

Sa005

Sarti, Giuseppe

Kheruvimskaia No. 2

Cherubic Hymn

SATB soli and SATB

In vol. "Istoricheskaia khrestomatiia tserkovnogo peniia," Vyp. II. [pod redaktsiei sviashch. M. A. Lisitsyna, St. Petersburg, P. Seliverstov, 1902], Plate # P. 1179 S.

3

Sa005

Lp001

Sergei Liapunov

Kheruvimskaia pesn' [No. 1]

Cherubic Hymn

Op. 62, No. 1

S(div)AT(div)B(div)

P.Ju. #38298

First printed edition

7

Lp001

Lp002

Sergei Liapunov

Kheruvimskaia pesn' [No. 2]

Cherubic Hymn

Op. 62, No. 2

S(div)A(div)T(div)B(div)

P.Ju. #38200

First printed edition

8

Lp002

Sh013

Shvedoff, Constantine

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S. Op.13

S(div)AT(div)B(div)

PJu #35392 n.d.

First printed edition

11

Sh013

 • Sh013 search

  MR Sh013

Sh023

Shvedoff, Constantine

No. 7 - Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

N. O. N.

SAT(div)B

PJu #36682

First printed edition

Not found

9

Sh023

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago [No. 1]

7

Tchaikovsky, Peter

Kheruvimskaia pesn’ No. 1

Cherubic Hymn

N.O.N.

Cherubic Hymn

SATB

PJu #6621 1885

First printed edition

5

Ta034

Deviat' dukhovno-muzykal'nykh sochinenii

1

 • Ta034 search

  MR Ta034

Tchaikovsky, Peter

Kheruvimskaia pesn’ No. 2

Cherubic Hymn

N.O.N.

Cherubic Hymn

SATB

PJu #6622 1885

First printed edition

5

Ta035

Deviat' dukhovno-muzykal'nykh sochinenii

2

 • Ta035 search

  MR Ta035

Tchaikovsky, Peter

Kheruvimskaia pesn’ No. 3

Cherubic Hymn

N.O.N.

Cherubic Hymn

SdivAdivTdivBdiv

PJu #6623 1885

First printed edition

6

Ta036

Deviat' dukhovno-muzykal'nykh sochinenii

3

 • Ta036 search

  MR Ta036

Ta006

Tchaikovsky, Peter

No. 6 - Kheruvimskaia pesn’

Cherubic Hymn

Op.41, No. 6

Cherubic Hymn

SdivAdivTdivBdiv

First printed edition

7

Ta006

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago

6

 • Ta006 search

  MR Ta006

Te001

Tcherepnin, Nikolai

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 28, No. 1 [S. Op. 1]

S(div)ATB(div)

PJu #30396 1906

First printed edition

6

Te001

Te028

Tcherepnin, Nikolai

No. 6 - Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

8

Te028

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago No. 2

6

Te010

Tcherepnin, Nikolai

No. 7 - Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Op. 32, No. 7

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

6

Te010

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago [No. 1]

8

Tr016

Turchaninov, Archpriest Pyotr

No. 1 - Kheruvimskaia pesn' [No. 2]

Cherubic Hymn

SATB

Printed edition ed. by A. Kastalsky

4

Tr016

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii. t. II – Perelozheniia s drevnikh napevov

1

Tr002

Turchaninov, Archpriest Pyotr

No. 2 - Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

Printed edition ed. by A. Kastalsky

4

Tr002

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii. t. I – Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago i Liturgiia Prezhdeosviashchennykh Darov. ch. I – Trekhgolosnye sochineniia

2

Tr017

Turchaninov, Archpriest Pyotr

No. 2 - Kheruvimskaia pesn' [No. 3]

Cherubic Hymn

S(div)A(div)T(div)B(div)

Printed edition ed. by A. Kastalsky

5

Tr017

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii. t. II – Perelozheniia s drevnikh napevov

2

Tr018

Turchaninov, Archpriest Pyotr

No. 3 - Kheruvimskaia pesn' [No. 4]

Cherubic Hymn

SATB

Printed edition ed. by A. Kastalsky

5

Tr018

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii. t. II – Perelozheniia s drevnikh napevov

3

Tr019

Turchaninov, Archpriest Pyotr

No. 4 - Kheruvimskaia pesn' [No. 5]

Cherubic Hymn

S(div)A(div)T(div)B(div)

Printed edition ed. by A. Kastalsky

6

Tr019

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii. t. II – Perelozheniia s drevnikh napevov

4

Tr020

Turchaninov, Archpriest Pyotr

No. 5 - Kheruvimskaia pesn' [No. 6]

Cherubic Hymn

S(div)A(div)TB

Printed edition ed. by A. Kastalsky

4

Tr020

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii. t. II – Perelozheniia s drevnikh napevov

5

Tr021

Turchaninov, Archpriest Pyotr

No. 6 - Kheruvimskaia pesn' [No. 7]

Cherubic Hymn

SAT(div)B

Printed edition ed. by A. Kastalsky

4

Tr021

Polnoe sobranie dukhovno-muzykal'nykh sochinenii. t. II – Perelozheniia s drevnikh napevov

6

Turenkov, Aleksei

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

TTBB

No. 30 in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii. Sochineniia i perelozheniia raznykh avtorov v arranzhirovke i redaktsii E. St. Azeeva, P. Kireev 1914, pp. 54-55

First printed edition

Tu007

Vedel, Artemy

Kheruvimskaia pesn' [No. 2]

Cherubic Hymn

Not found

Printed edition

In vol.: Izbrannye dukhovno-muzykal'nye sochineniia A. L. Vedelia, Vol. I, ed. by V. Petrushevsky, suppl. to Rukovodstvo dlia sel'skikh pastyrei, Kiev: 1911. Not found.

Ve062

Ve050

Vedel, Artemy

[No. 7] - Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

SATB

Printed edition

3

Ve050

Liturgiia Sv. Ioanna Zlatoustago

7

Re006

Vladimir Rebikov

No. 6 Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJ #34410, 1900

First printed edition

5

Re006

Liturgiia sv. Ioanna Zlatoustago

6

Yaichkov, Dmitry

Kheruvimskaia pesn'

Cherubic Hymn

S. Op. 6

PJu #21544 n.d.

Not found

Not found

Ya006