Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva) - Glas 8-i

Kastalsky, Alexander

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva) - Glas 8-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Znamenny Chant) - Tone 8

Ks043

Znamenny Chant

Evening psalms at Vespers

1

First printed edition

Ks043