Vzyde Bog v voskliknovenii

Degtiaryov, Stepan

Vzyde Bog v voskliknovenii

God has gone up with a shout

N.O.N.

Communion Hymn for Ascension

Ps. 46[47]:6

pp. 31-32, in vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh dlia malogo smeshanogo khora, No. 6 Kondaki na akafistakh, pripevy, i kontserty dvunadesiatym prazdnikam, ed. by S. Panchenko, P. Kireev, 1913

Printed edition

De021