Tropar’ Voskresnyi “Voskres is groba”

Izvekov, Priest Georgi

Tropar’ Voskresnyi “Voskres is groba”

Resurrectional Troparion “By rising from the tomb”

[Znamenny Chant]

Troparion after Doxology on Sundays of Tones 2, 4, 6, & 8

S(div)A(div)T(div)B(div)

P. M. Kireev, 1916

Iz056

  • Lbs 224 izvekov v1

    LB-Spring-224

New Editions
  • Lbs 224 izvekov v1

    LB-Spring-224