No. 83 - Vyp.III. "Bog Gospod'" s tropariami voskresnymi 8-mi glasov

Allemanov, Archpriest Dmitry

No. 83 - Vyp.III. "Bog Gospod'" s tropariami voskresnymi 8-mi glasov

Part III. "God is the Lord" with the Resurrectional Troparia in the 8 tones

S. Op. 83

PJu #21716

In vol.: Garmonizatsiia drevle-russkogo tserkovnogo peniia znamennogo raspeva po khristiansko-vizantiiskoi teorii i zakonam tserkovnogo osmoglasiia Not found.

Am083