Bogorodichen na “Gospodi vozzvakh” 8go glasa

Arkhangelsky, Alexander

Bogorodichen na “Gospodi vozzvakh” 8go glasa

Theotokion at “Lord I Have Cried” – Tone 8

Ar002 56

From the Obikhod notnago peniia, Greater Znamenny Chant

Tsar’ nebesnyi

SATB

3

First printed edition

Ar002-56