Bogorodichen na “Gospodi vozzvakh” 7go glasa

Arkhangelsky, Alexander

Bogorodichen na “Gospodi vozzvakh” 7go glasa

Theotokion at “Lord I Have Cried” – Tone 7

Ar002 55

From the Obikhod notnago peniia, Greater Znamenny Chant

Mati ubo poznalasia esi

SATB

2

First printed edition

Ar002-55