Bogorodichen na “Gospodi vozzvakh” 4go glasa

Arkhangelsky, Alexander

Bogorodichen na “Gospodi vozzvakh” 4go glasa

Theotokion at “Lord I Have Cried” – Tone 4

Ar002 52

From the Obikhod notnago peniia, Greater Znamenny Chant

Izhe Tebe radi Bogootets

SATB

3

First printed edition

Ar002-52