Gospodi vozzvakh – glas 6i

Arkhangelsky, Alexander

Gospodi vozzvakh – glas 6i

Lord, I Have Cried – Tone 6

Ar002 10

From the Obikhod notnago peniia

Ps. 140

SATB

2

First printed edition

Ar002-10