Gospodi vozzvakh – glas 5i

Arkhangelsky, Alexander

Gospodi vozzvakh – glas 5i

Lord, I Have Cried – Tone 5

Ar002 09

From the Obikhod notnago peniia

Ps. 140

SATB

3

First printed edition

Ar002-09