Gospodi vozzvakh – glas 2i

Arkhangelsky, Alexander

Gospodi vozzvakh – glas 2i

Lord, I Have Cried – Tone 2

Ar002 06

From the Obikhod notnago peniia

Ps. 140

SATB

2

First printed edition

Ar002-06