Voskresnye irmosy, glas 6-i

Chesnokov, Pavel

Voskresnye irmosy, glas 6-i

Resurrectional Heirmoi, Tone 6

Cn285

Op. 47

Abbr. Znamenny chant

Iako po sukhu pesheshestvoval

When Israel crossed on foot

SAT(div)B(div)

PJu # 38458

5

First printed edition

Cn285