Preide sen' zakonnaia

Nikolsky, Alexander

Preide sen' zakonnaia

The shadow of the law passed

Ni124

N.O.N.

Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon, T. 2

SA (TB)

In N. Kashkhin and A. Nikolsky, Nachal'nyi uchebnik khorovogo peniia,

1

First printed edition

Ni124