No. 20[b] - Otpustitel'nyi voskresnyi tropar' v nedeliu 2, 4, 6, i 8 glasov

Chesnokov, Pavel

No. 20[b] - Otpustitel'nyi voskresnyi tropar' v nedeliu 2, 4, 6, i 8 glasov

Resurrectional Dismissal Troparion [at Matins] on Sundays of Tones 2, 4, 6, and 8

Cn139

[Znamenny Chant]

Voskres iz groba

S(div)AT(div)B(div)

3

First printed edition

Cn139

  • E2opxmw1kpbtc 600

    Quobuz-Cn139

Listen
  • 0

    Cn139-YT

Purchase Track or Album
  • E2opxmw1kpbtc 600

    Quobuz-Cn139