No. 23 - Sv. Apostolom

Azeyev, Evstafy

No. 23 - Sv. Apostolom

For feasts of the Holy Apostles

Sacred concerto

Apostol'skii lik

SATB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia malogo smeshannogo khora. Iz proizvedenii sovremennykh avtorov. P. Kireev 1915, 48 pp. Not found.

Az074