[No. 14] - Slava v vyshnikh Bogu

Azeyev, Evstafy

[No. 14] - Slava v vyshnikh Bogu

Glory to God in the highest

Az018

N.O.N.

Sticheron after Ps. 50[51] for the Nativity of Christ

SATB

K.1983 G. 1884

5

First printed edition

Az018