No. 3 - Slava... Edinorodnyi Syne

Azeyev, Evstafy

No. 3 - Slava... Edinorodnyi Syne

Glory... Only-begotten Son

SATB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia malogo smeshannogo khora. Iz proizvedenii sovremennykh avtorov. P. Kireev 1915, 48 pp. Not found.

Az070