No. 21 - Krest khranitel'

Azeyev, Evstafy

No. 21 - Krest khranitel'

The Cross is the guardian

See Az 059 above

Sacred concerto

Exaposteilarion for the Elevation of the Cross

SATB

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii raznykh avtorov, dlia malogo smeshannogo khora. Iz proizvedenii sovremennykh avtorov. P. Kireev 1915, 48 pp. Not found.

Az059a