No. 25 - Krest khranitel'

Azeyev, Evstafy

No. 25 - Krest khranitel'

The Cross is the guardian

Sacred concerto

Exaposteilarion for the Elevation of the Cross

SSAA

First printed edition

In vol.: Sbornik dukhovno-muzykal'nykh pesnopenii, sochinenii i perelozhenii raznykh avtorov, dlia zhenskikh ili detskikh khorov, P. Kireev 1913, 42 pp. Not found.

Az059