Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Exaltation of the Cross

39 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ks091

Velichai, dushe moia... Snediiu dreva

Kastalsky, Alexander

Magnify, O my soul... Today the death that

[Znamenny Chant]

Exaltation of the Cross

Refrain and Heirmos of the 9th Ode of the 2nd canon

First printed edition

2

Ks091

Irmosy na Vozdvizhenie Chestnago Kresta

3

Ks090

Velichai, dushe moia... Tain esi Bogoroditse rai

Kastalsky, Alexander

Magnify, O my soul... You are a Mystical Paradise

[Znamenny Chant]

Exaltation of the Cross

Refrain and Heirmos of the 9th Ode

First printed edition

3

Ks090

Irmosy na Vozdvizhenie Chestnago Kresta

2

Vospleshchem dnes’ pesnennoe torzhestvo

Izvekov, Priest Georgi

Let us clap our hands today for the victory

Exaltation of the Cross

At Litya for the feast of the Exaltation of the Holy Cross

S(div)AT(div)B(div)

not published in the composer’s lifetime (see new edition)

Iz109

  • Lbs 225 izvekov v2

    LB-Spring-225

Ar017 5 35

[Vozdvizhenie Chestnago Kresta – Atifony na Liturgii]

Arkhangelsky, Alexander

[Exaltation of the Precious Cross – Antiphons at Liturgy]

Bozhe, Bozhe moi vonmi mi

Common Chant

Exaltation of the Cross

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-35

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

35

Ar017 5 31

[Vozdvizhenie Chestnago Kresta] Irmosy

Arkhangelsky, Alexander

[Exaltation of the Precious Cross] Heirmoi

Krest nachertav Moisei

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

Exaltation of the Cross

SATB

First printed edition

8

Ar017-5-31

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

31

Ar017 5 32

[Vozdvizhenie Chestnago Kresta] Na khvalitekh

Arkhangelsky, Alexander

[Exaltation of the Precious Cross] At the Praises

Dnes’ proishodit krest Gospoden’

Exaltation of the Cross

SATB

First printed edition

1

Ar017-5-32

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

32

Ar017 5 33

[Vozdvizhenie Chestnago Kresta] Posle vynosa chestnago Kresta

Arkhangelsky, Alexander

[Exaltation of the Precious Cross] After the Precious Cross is brought out

Krestu tvoemu poklaniaemsia

Exaltation of the Cross

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-33

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

33

Ar017 5 30

[Vozdvizhenie Chestnago Kresta] Prokimen i Stikhira posle Evangeliia

Arkhangelsky, Alexander

[Exaltation of the Precious Cross] Prokeimenon and Sticheron after the Gospel

Exaltation of the Cross

SATB

First printed edition

1

Ar017-5-30

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

30

Ar017 5 27

[Vozdvizhenie Chestnago Kresta] Stikhira na stikhovne, glas 5i

Arkhangelsky, Alexander

[Exaltation of the Precious Cross] Sticheron at the Aposticha, Tone 5

Raduisia zhivonosnii kreste

Exaltation of the Cross

SATB

First printed edition

2

Ar017-5-27

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

27

Ar017 5 25

[Vozdvizhenie Chestnago Kresta] Stikhiry na “Gospodi vozzvakh”

Arkhangelsky, Alexander

[Exaltation of the Precious Cross] Stichera at “Lord, I have cried”

Krest vozdvizaem

Kievan Chant

Exaltation of the Cross

SATB

First printed edition

3

Ar017-5-25

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk V – Preobrazhenie Gospodne, Uspenie Presv. Bogoroditsy, Rozhdestvo Presv. Bogoroditsy i Vozdvizhenie Chestnago Zhivotvoriashchago Kresta.

25