Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Znamenny

330 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Sm003

Ekteniia velikaia

Smolensky, Stepan

The Great Litany

N.O.N.

[Znamenny Chant]

Litanies and Responses

S(div)AT(div)B

n.p. no # 1904

First printed edition

2

Sm003

Go012

Ekzapostilarii v nedeliu Fominu

Golovanov, Nikolai

Exaposteilarion for St. Thomas Sunday

Op.3, No. 6

Znamenny Chant

St. Thomas Sunday

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #38735, 1911

First published edition

Dedication: To the Moscow Synodal Choir

3

Go012

Pesnopeniia dlia smeshannogo khora. 1909-1912

6

  • Lb spring 218 image

    LB-Spring-218

Ya018

No. 2 - Elitsy vo Khrista krestistesia

Yaichkov, Dmitry

As many as have been baptized

Znamenny Chant

As Many as Have Been Baptized

S(div)AT(div)B(div)

First printed edition

3

Ya018

Izbrannye pesnopeniia iz Vsenoshchnago Bdeniia i Liturgii. Opyt garmonizatsii drevnikh napevov. Tetrad' II-ia.

2

No. 8 Elitsy vo Khrista krestistesia

Metallov, Archpriest Vasily

As many as have been baptized

Znamenny Chant

As Many as Have Been Baptized

SATB

PJu #17268 17376

First printed edition.

Me008

Ar001 08

[Elitsy vo Khrista krestistesia]

Arkhangelsky, Alexander

[As many as have been baptized]

From the Obikhod notnago peniia [Znamenny Chant]

As Many as Have Been Baptized

SATB

First printed edition

2

Ar001-08

Penie Bozhestvennoi Liturgii

8

Gr055

No. 12 - Elitsy vo Khrista

Gretchaninoff, Alexander

As many as have been baptized

Op. 58, No. 12

Znamenny Chant

As Many as Have Been Baptized

SAT(div)B(div)

PJu #36042 n.d.

First printed edition

1

Gr055

Strastnaia sedmitsa

12

  • Gr055 search

    MR Gr055

Ks036

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva) - Glas 1-i

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Znamenny Chant) - Tone 1

Znamenny Chant

Lord, I Have Cried

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks036

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva)

1

Ks037

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva) - Glas 2-i

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Znamenny Chant) - Tone 2

Znamenny Chant

Lord, I Have Cried

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks037

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva)

2

Ks038

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva) - Glas 3-i

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Znamenny Chant) - Tone 3

Znamenny Chant

Lord, I Have Cried

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks038

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva)

3

Ks039

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva) - Glas 4-i

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Znamenny Chant) - Tone 4

Znamenny Chant

Lord, I Have Cried

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks039

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva)

4