Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Znamenny

330 results found

Sort by:
Ks072

Dogmatik Bogorodichen - Glas 2-i

Kastalsky, Alexander

Theotokion Dogmatikon - Tone 2

Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon

First printed edition

3

Ks072

Dogmatiki bogorodichny

2

Ks073

Dogmatik Bogorodichen - Glas 3-i

Kastalsky, Alexander

Theotokion Dogmatikon - Tone 3

Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon

First printed edition

2

Ks073

Dogmatiki bogorodichny

3

Ks074

Dogmatik Bogorodichen - Glas 4-i

Kastalsky, Alexander

Theotokion Dogmatikon - Tone 4

Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon

First printed edition

3

Ks074

Dogmatiki bogorodichny

4

Ks075

Dogmatik Bogorodichen - Glas 5-i

Kastalsky, Alexander

Theotokion Dogmatikon - Tone 5

Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon

First printed edition

3

Ks075

Dogmatiki bogorodichny

5

Ks076

Dogmatik Bogorodichen - Glas 6-i

Kastalsky, Alexander

Theotokion Dogmatikon - Tone 6

Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon

First printed edition

3

Ks076

Dogmatiki bogorodichny

6

Ks077

Dogmatik Bogorodichen - Glas 7-i

Kastalsky, Alexander

Theotokion Dogmatikon - Tone 7

Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon

First printed edition

3

Ks077

Dogmatiki bogorodichny

7

Ks078

Dogmatik Bogorodichen - Glas 8-i

Kastalsky, Alexander

Theotokion Dogmatikon - Tone 8

Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon

First printed edition

3

Ks078

Dogmatiki bogorodichny

8

Sh001

Dogmatik 3-go glasa

Shvedoff, Constantine

Theotokion-Dogmatikon in the Third Tone

S. Op.1

Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon

TB

PJu #34309 n.d.

First printed edition

3

Sh001

Sh002

Dogmatik 2-go glasa

Shvedoff, Constantine

Theotokion-Dogmatikon in the Second Tone

S. Op.2

Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon

TTB

PJu #34310 n.d.

First printed edition

2

Sh002

Sh003

Dogmatik 5-go glasa

Shvedoff, Constantine

Theotokion-Dogmatikon in the Fifth Tone

S. Op.3

Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon

TTB

PJu #34311 n.d.

First printed edition

3

Sh003