Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Znamenny

330 results found

Sort by:
Ar002 62

Bogorodichen na Stikhovne 6go glasa

Arkhangelsky, Alexander

Theotokion at the Aposticha – Tone 6

Tvorets i izbavitel’ moi

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

Other All-Night Vigil Hymns

SATB

First printed edition

3

Ar002-62

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

62

Ar002 63

Bogorodichen na Stikhovne 7go glasa

Arkhangelsky, Alexander

Theotokion at the Aposticha – Tone 7

Pod krov tvoi Vladychitse

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

Other All-Night Vigil Hymns

SATB

First printed edition

1

Ar002-63

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

63

Ar002 64

Bogorodichen na Stikhovne 8go glasa

Arkhangelsky, Alexander

Theotokion at the Aposticha – Tone 8

Beznevestnaia Devo

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

Other All-Night Vigil Hymns

SATB

First printed edition

2

Ar002-64

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

64

Ar002 49

Bogorodichen na “Gospodi vozzvakh” 1go glasa

Arkhangelsky, Alexander

Theotokion at “Lord I Have Cried” – Tone 1

Vsemirnuiu slavu

From the Obikhod notnago peniia, Greater Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon

SATB

First printed edition

3

Ar002-49

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

49

Ar002 50

Bogorodichen na “Gospodi vozzvakh” 2go glasa

Arkhangelsky, Alexander

Theotokion at “Lord I Have Cried” – Tone 2

Preide sen’ zakonnaia

From the Obikhod notnago peniia, Greater Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon

SATB

First printed edition

2

Ar002-50

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

50

Ar002 51

Bogorodichen na “Gospodi vozzvakh” 3go glasa

Arkhangelsky, Alexander

Theotokion at “Lord I Have Cried” – Tone 3

Kako nedivimsia

From the Obikhod notnago peniia, Greater Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon

SATB

First printed edition

3

Ar002-51

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

51

Ar002 52

Bogorodichen na “Gospodi vozzvakh” 4go glasa

Arkhangelsky, Alexander

Theotokion at “Lord I Have Cried” – Tone 4

Izhe Tebe radi Bogootets

From the Obikhod notnago peniia, Greater Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon

SATB

First printed edition

3

Ar002-52

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

52

Ar002 53

Bogorodichen na “Gospodi vozzvakh” 5go glasa

Arkhangelsky, Alexander

Theotokion at “Lord I Have Cried” – Tone 5

V Chermnem more

From the Obikhod notnago peniia, Greater Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon

SATB

First printed edition

3

Ar002-53

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

53

Ar002 55

Bogorodichen na “Gospodi vozzvakh” 7go glasa

Arkhangelsky, Alexander

Theotokion at “Lord I Have Cried” – Tone 7

Mati ubo poznalasia esi

From the Obikhod notnago peniia, Greater Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon

SATB

First printed edition

2

Ar002-55

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

55

Ar002 56

Bogorodichen na “Gospodi vozzvakh” 8go glasa

Arkhangelsky, Alexander

Theotokion at “Lord I Have Cried” – Tone 8

Tsar’ nebesnyi

From the Obikhod notnago peniia, Greater Znamenny Chant

Theotokion Dogmatikon

SATB

First printed edition

3

Ar002-56

Penie Vsenoshchnago Bdeniia

56