Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Znamenny

330 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ks003

Kheruvimskaia pesn'

Kastalsky, Alexander

Cherubic Hymn

S.Op. 3

Znamenny Chant

The Cherubic Hymn

S(div)A(div)T(div)B(div)

V. Grosse #A.3 K. 1897

First printed edition

6

Ks003

Ly045

Khristos voskrese

Lvovsky, Grigory

Christ is risen

[S. Op. 32, No. 1]

Znamenny Chant

Pascha (Easter)

Troparion of Pascha

SATB

First printed edition

Defective original. p. 4 missing

1

Ly045

[V den' Sv. Paskhi]

1

Ks119

Khvalite imia Gospodne No. 2

Kastalsky, Alexander

Praise the name of the Lord

S.Op. 54a

Znamenny Chant

Praise the Name of the Lord

Polyeleios

Ps. 134-135

SSATTB

V. Grosse #A.41 K. 1904

First printed edition

3

Ks119

Ks120

Khvalite imia Gospodne No. 2

Kastalsky, Alexander

Praise the name of the Lord

S.Op. 54b

Znamenny Chant

Praise the Name of the Lord

Polyeleios

Ps. 134-135

SATB

V. Grosse #A.41 K. 1905

First printed edition

5

Ks120

Ya014

No. 4 - Khvalite imia Gospodne

Yaichkov, Dmitry

Praise the name of the Lord

Znamenny Chant

Praise the Name of the Lord

Polyeleos

Ps. 134[135]:1,21; 135[136]:1,26

S(div)AT(div)B(div)

First printed edition

4

Ya014

Izbrannye pesnopeniia iz Vsenoshchnago Bdeniia i Liturgii. Opyt garmonizatsii drevnikh napevov.Tetrad' I-ia.

4

Km060

Khvalite imia Gospodne

Kompaneisky, Nikolai

Praise the name of the Lord

S.Op. 33

Znamenny Chant (variant)

Praise the Name of the Lord

Polyeleion

Ps. 134[135]:1,21; 135[136]:1,26

S(div)A(div)T(div)B(div)

PJu #33220 n.d.

First printed edition

5

Km060

Cn059

Khvalite imia Gospodne

Chesnokov, Pavel

Praise the name of the Lord

Op. 11, No. 5

Znamenny Chant

Praise the Name of the Lord

Polyeleios

Ps. 134:1,21; 135:1,26

SA(div)T(div)B(div)

PJu #31525 n.d.

First printed edition

4

Cn059

Pesnopeniia Vsenoshchnago bdeniia

11

 • Cn059 search

  MR Cn059

 • C003 small

  MR Cn059

 • C097 small

  MR Cn059

 • Evo800tabfiia 600

  Quobuz-Cn059

Ra030

No. 8 - Khvalite imia Gospodne

Rachmaninoff, Sergei

Praise the name of the Lord

Op. 37, No. 8

Znamenny Chant

Praise the Name of the Lord

Polyeleion

S(div)A(div)T(div)B(div)

First printed edition

5

Ra030

Vsenoshchnoe bdenie

8

 • Ra030 search

  MR Ra030

 • A128 small

  MR Ra030

Ks026

Kondak i ikos iz Panihidï

Kastalsky, Alexander

Kontakion and oikos from the Memorial Service

S.Op. 20

Kievan Chant (Kontakion); [Znamenny Chant (Ikos)]

Memorial and Burial

S(div)A(div)T(div)B(div)

V. Grosse #A.13 K. 1898

First printed edition

Defective original

7

Ks026

Ks010

Kondak na Bogoyavleniye Ghospodne

Kastalsky, Alexander

Kontakion for the Theophany of Christ

S.Op. 8b

Znamenny Chant, T.4

Theophany

SSATB

V. Grosse #A.7 K. 1898

First printed edition

1

Ks010