Orthodox Sacred Music Reference Library

Search Results for: Znamenny

330 results found

Sort by:
New Editions
Listen
Purchase Track or Album
Ks040

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva) - Glas 5-i

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Znamenny Chant) - Tone 5

Znamenny Chant

Lord, I Have Cried

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks040

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva)

5

Ks041

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva) - Glas 6-i

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Znamenny Chant) - Tone 6

Znamenny Chant

Lord, I Have Cried

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks041

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva)

6

Ks042

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva) - Glas 7-i

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Znamenny Chant) - Tone 7

Znamenny Chant

Lord, I Have Cried

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks042

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva)

7

Ks043

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva) - Glas 8-i

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Znamenny Chant) - Tone 8

Znamenny Chant

Lord, I Have Cried

Evening psalms at Vespers

First printed edition

1

Ks043

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva)

8

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva)

Kastalsky, Alexander

Lord, I Call and Let my prayer arise (Znamenny Chant)

S.Op. 27[a]

Znamenny Chant

Lord, I Have Cried

SSATTBB

V. Grosse #A.26 K. 1901

First printed edition

23

Ks036-043

8 Click [+] to expand

Ks036

1

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva) - Glas 1-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Znamenny Chant) - Tone 1

Znamenny Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks036

Ks037

2

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva) - Glas 2-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Znamenny Chant) - Tone 2

Znamenny Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks037

Ks038

3

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva) - Glas 3-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Znamenny Chant) - Tone 3

Znamenny Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks038

Ks039

4

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva) - Glas 4-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Znamenny Chant) - Tone 4

Znamenny Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks039

Ks040

5

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva) - Glas 5-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Znamenny Chant) - Tone 5

Znamenny Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks040

Ks041

6

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva) - Glas 6-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Znamenny Chant) - Tone 6

Znamenny Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks041

Ks042

7

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva) - Glas 7-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Znamenny Chant) - Tone 7

Znamenny Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks042

Ks043

8

Gospodi vozzvakh i Da ispravitsia molitva moia (Znamennogo raspeva) - Glas 8-i

Lord, I Call and Let my prayer arise (Znamenny Chant) - Tone 8

Znamenny Chant

Evening psalms at Vespers

1

Ks043

Click [-] to hide
Ta017

No. 2 - Gospodi, pomilui i drugie kratkie molitvosloviia

Tchaikovsky, Peter

Litanies and Responses

Op.52, No. 2

Znamenny Chant Kievan Chant

Litanies and Responses

Litanies and Responses

SATB

First printed edition

9

Ta017

Vsenoshchnoe bdenie. Opyt garmonizatsii bogosluzhebnykh pesnopenii.

2

Cn016

Gospodi, spasi... Sviatyi Bozhe

Chesnokov, Pavel

O Lord, save... Holy God

Op. 8, No. 3a [also No. 7 in Liturgy, Op. 15]

[Znamenny (Kievan) Chant]

Trisagion

Trisagion Hymn

S(div)AT(div)B(div)

PJu #30731 1905

First printed edition

4

Cn016

Ni005

Gospodu Iisusu rozhdshusia

Nikolsky, Alexander

When the Lord Jesus was born

Op. 4, No. 2

Znamenny Chant

Nativity of Our Lord

Sticheron on Lord, I Call at Vespers

First printed edition

3

Ni005

Tri stikhiry [na Rozhdestvo Khristovo]

2

Ar017 3 08

[I nam darova zhivot vechnyi]

Arkhangelsky, Alexander

[And unto us hath He granted life eternal]

From the Obikhod notnago peniia, Znamenny Chant

Pascha (Easter)

SATB

First printed edition

1

Ar017-3-08

Penie tserkovnykh sluzhb vo dni Sv. Velikogo Posta, Sv. Paskhi i dvunadesiatykh prazdnikov. Vypusk III – Sv. Vel. Paskha

8

  • N183 263x 2b2

    LB-Spring-180

Cn197

I nyne... Edinorodnyi Syne

Chesnokov, Pavel

Now and ever... Only-begotten Son

Op. 33, No. 1

Znamenny Chant (variant)

Only-begotten Son

SATB

PJu #34354 n.d.

First printed edition

2

Cn197